Disclaimer (afwijzing van aansprakelijkheid)

Lees de hierna volgende bepalingen zorgvuldig. Het bezoeken van deze website impliceert uw bevestiging van het feit dat u deze bepalingen heeft gelezen, begrepen en aanvaard.
Aansprakelijkheid

WTC De Vlaamse Ardennen en de personen die dit systeem van informatie voorzien:
geven geen enkele garantie inzake de juistheid of de volledigheid, of het bijgewerkt zijn van de informatie die op dit systeem werd geraadpleegd of via dit systeem werd uitgewisseld;
wijzen iedere aansprakelijkheid van de hand voor de inhoud van de bladzijden van de Website WTC De Vlaamse Ardennen met inbegrip van, maar niet beperkt tot, elke impliciete garantie van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald gebruik, of voortvloeiend uit het feit dat een persoon - bijv. bij het nemen van enige beslissing of het stellen van enige handeling - vertrouwd zou hebben op informatie opgenomen in deze bladzijden;
wijzen elke, uitdrukkelijke of impliciete, garantie of aansprakelijkheid af in verband met het gebruik van het systeem;
zijn geenszins aansprakelijk voor:
- het aanbieden van verbindingen ("links") met andere websites;
- de inhoud van andere websites
- ongeacht het om een website gaat waaruit u in verbinding werd gebracht met onze website WTC De Vlaamse Ardennen;
- de gevolgen van handelingen gebaseerd op de inhoud van andere websites.

Verspreiding informatie
De gegevens op deze site hebben een louter informatief karakter en het is geenszins de bedoeling om ze te verspreiden in enige jurisdictie waar zulks verboden of gelimiteerd zou zijn. Gebruikers dienen zich van het bestaan van dergelijke beperkingen te vergewissen en overeenkomstig te handelen.

Klachten
De gebruiker die de informatie op deze bladzijden raadpleegt, ziet af van elke klacht, van welke aard ook, met betrekking tot het gebruik van de via het systeem beschikbaar gestelde informatie, ongeacht of dergelijke klachten tegen WTC De Vlaamse Ardennen worden ingediend of tegen om het even welke andere persoon of instantie die het systeem van informatie heeft voorzien.

Risico's
Bovendien stemt de gebruiker die de informatie op deze bladzijden raadpleegt ermee in alle risico's die aan het gebruik van het systeem verbonden zijn op zich te nemen (en af te zien van elke klacht tegen WTC De Vlaamse Ardennen of om het even welke persoon of instantie die het systeem van informatie voorziet), met inbegrip van het risico dat computers, software of gegevens worden beschadigd door een of ander virus dat via het systeem of als gevolg van het feit dat de gebruiker het systeem raadpleegt, zou kunnen worden overgedragen of geactiveerd.

Geschillenregeling
Elk geschil met betrekking tot deze website en/of de inhoud ervan is onderworpen aan Belgisch recht en aan de exclusieve bevoegdheid van de Brussels gerechten.

Gelieve dit systeem onmiddellijk te verlaten indien u met deze voorwaarden niet akkoord gaat...

Jarigen deze week

- Stevens Kurt => geboren op: 1969-04-24

Laatste Nieuws

Ons jaarlijks groot eetfestijn 2024
Deze gaat door op 20 en 21 april in Zaal de Lier, Nieuwstaat 21, Lierde.

Weer

Bezoekers

Sponsors